Video - testimony of Aigul Rybkovskaya (emergency doctor), 2013

Testimony of Aigul Rybkovskaya (emergency doctor), 2013