Weekly outline

 • General

  • Protokol kliničkih ispitivanja uređaja PRK-1U

   Za sprovođenje kliničkog ispitivanja uređajâ za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa tri režima u laboratorijama za uništavanje virusa SARS-CoV-2, koji izaziva koronavirusnu infekciju COVID-19, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

   Moraju se saopštiti najmanje 4 dana pre ispitivanja na e-mail adresu grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com  sledeći podaci:

   - mesto, gde će se sprovoditi ispitivanja;

   - datum, vreme početka i vreme završetka ispitivanja;

   - ime i prezime doktora;

   - ime i prezime pacijenta kod koga je izdvojen uzorak virusa;

   - dijagnoza pacijenta (po mogućnosti).

   Ispitivanja se moraju sprovoditi po sledećim protokolima:

   1. Za fizičke uređaje:

   1.1. Pronalaženje uzorka virusa SARS-CoV-2 pored fizičkog uređaja. Pri rastojanju od uređaja do virusa SARS-CoV-2 ne većem od 3 metra uništavanje virusa se odvija značajno brže nego za rastojanja veća od tri metra.

   1.2. Pronalaženje uzorka virusa SARS-CoV-2 pored fizičkog uređaja. Pri rastojanju od uređaja do virusa SARS-CoV-2 ne većem od 3 metra uništavanje virusa se odvija značajno brže nego za rastojanja veća od tri metra. Po protokolou 1.2. neophodno je sprovoditi koncentraciju na sočivima pomoću kružnog kretanja pogledom u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, od sočiva manjih dimenzija ka sočivima većih dimenzija, i pri tome se koncentrisati na ciljeve uništavanja virusâ.

   1.3. Pronalaženje uzorka virusa SARS-CoV-2 pored fizičkog uređaja. Pri rastojanju od uređaja do virusa SARS-CoV-2 ne većem od 3 metra uništavanje virusa se odvija značajno brže nego za rastojanja veća od tri metra. Po protokolou 1.3. neophodno je sprovoditi koncentracije na razne načine, sa ciljem uništavanja virusâ, koji se mogu koristiti u svojstvu instrukcije. U svojstvu instrukcije se mogu koristiti najjednostavnije metode rada sa uređajima iz seminarâ, vebinarâ Grigori Grabovoia. U svojstvu instrukcije mogu se koristiti njegove knjige sa brojčanim nizovima na koje se treba koncentrisati pri radu sa uređajima: „Obnavljanje organizma čoveka koncentracijom na brojeve” i „Obnavljanje materije čoveka brojčanim koncentracijama”.

   2. Za uređaje koji se emituju putem video poziva:

   2.1. Nalaženje na bilo kom rastojanju od fizičkog uredjaja i koncentracija na sočivima pomoću kružnog kretanja pogledom u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, od sočiva manjih dimenzija ka sočivima većih dimenzija, i pri tome se koncentrisati na ciljeve uništavanja virusâ. Pronalaženje uzorka virusa SARS-CoV-2 mora biti ispred ekrana aparata preko koga se vrši video emitovanje uređaja PRK-1U koji radi.

   2.2. Nalaženje na bilo kom rastojanju od fizičkog uredjaja i koncentracije na razne načine, sa ciljem uništavanja virusâ, koji se mogu koristiti u svojstvu instrukcije. Pronalaženje uzorka virusa SARS-CoV-2 mora biti ispred ekrana aparata preko koga se vrši video emitovanje uređaja PRK-1U koji radi. Po protokolu 2.2. neophodno je sprovoditi koncentracije na razne načine koji se mogu koristiti u svojstvu instrukcije. U svojstvu instrukcije se mogu koristiti najjednostavnije metode rada sa uređajima iz seminarâ, vebinarâ Grigori Grabovoia. U svojstvu instrukcije mogu se koristiti njegove knjige sa brojčanim nizovima na koje se treba koncentrisati pri radu sa uređajima: „Obnavljanje organizma čoveka koncentracijom na brojeve” i „Obnavljanje materije čoveka brojčanim koncentracijama”.

   Napomena:

   Vreme rada pri ispitivanjima fizičkih uređaja i monitora kroz koje se sprovodi video emitovanje uređajâ je do 90 minuta, pri čemu se to vreme može u nekim slučajevima precizirati u zavisnosti od geografskog položaja mesta ispitivanjâ.

   Uređaji, uzajamno delujući sa zračenjem misli čoveka, ili uzajamno delujući sa spoljašnjom optikom ako se koncentracije na uređaju ne vrše, odvajaju oblast kolektivne svesti, kroz koju se odvija upravljanje virusima, i rasformiraju u toj oblasti genetsku strukturu virusâ, u prognostičkoj fazi, za koje postoje podaci da oni prete čoveku. Samim time uništavaju se konkretni virusi.  

   Na vebinaru 19. marta 2020. godine, Grigori Grabovoi je izlagao da se određuje program virusa u odnosu na konkretnog čoveka, kakve događaje čoveka može dotaći virus, i na takav način se zaštiti od virusa zaštitivši pri tome te događaje. Pre početka ispitivanja je poželjno pored epruvete sa virusom stavljati u stranu uređaja ili monitora fotografiju pacijenta kod koga je izdvojen virus. Po individualnim samopodešavanjima uređaj se podešava za zaštitu od virusâ konkretnih ljudi. Zato, radi uništavanja, u laboratorijskim uslovima, virusâ za koje se ne zna kod koga su izdvojeni, potrebno je dodatno pojačavanje optike uređajâ. 

   Za sprovođenje kliničkog ispitivanja uređajâ za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa tri režima, podešenih po medicinskim profilima, u izlečenju ljudi moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

   3.1. Doktori moraju obezbediti prisutnost ekrana aparata, preko koga se vrši video emitovanje PRK-1U koji radi, ispred pacijenata dobrovoljaca sa infekcijom COVID-19. Za video emitovanje se mora koristiti četvrti uređaj sa veb-sajta med.grabovoi.tech, koji štiti od i leči korona virus SARS-CoV-2 i leči oboljenja izazvana koronavirusnom infekcijom COVID-19. Što se više vrši video emitovanje uređaja ispred pacijenata, tim bolje. 

   3.2. Doktori moraju saopštiti pacijentima dobrovoljcima kod kojih je otkriven COVID-19 link za veb-sajt med.grabovoi.tech, kako bi pacijenti koristili minimum pola sata dnevno 4. uređaj koji štiti od COVID-19 i leči oboljenja koja izaziva COVID-19. Rezultati rada uređaja će ce moći brzo dobiti u odnosu na grupu pacijenata, kojima na početku nije dat link za veb-sajt, ali zatim se mora radi pružanja pomoći pacijentima te grupe dati link, posle dobijanja uporedivih rezultata.

   3.3. Doktori moraju saopštiti pacijentima dobrovoljcima kod kojih je otkriven COVID-19 link za veb-sajt med.grabovoi.tech, kako bi pacijenti koristili minimum pola sata dnevno 4. uređaj koji štiti od COVID-19 i leči oboljenja koja izaziva COVID-19. Rezultati rada uređaja će ce moći brzo dobiti u odnosu na grupu pacijenata, kojima na početku nije dat link za veb-sajt, ali zatim se mora radi pružanja pomoći pacijentima te grupe dati link, posle dobijanja uporedivih rezultata. Po protokolu 3.3. neophodno je sprovoditi koncentracije na razne načine, koji se mogu koristiti u svojstvu instrukcije. U svojstvu instrukcije se mogu koristiti najjednostavnije metode rada sa uređajima iz seminarâ, vebinarâ Grigori Grabovoia. U svojstvu instrukcije mogu se koristiti njegove knjige sa brojčanim nizovima na koje se treba koncentrisati pri radu sa uređajima: „Obnavljanje organizma čoveka koncentracijom na brojeve” i „Obnavljanje materije čoveka brojčanim koncentracijama”.

   Klinička ispitivanja drugih uređaja, čiji se rad vrši  putem veb-sajta med.grabovoi.tech, mogu se sprovoditi po protokolima sličnima izloženima.

   • Uređaj PRK-1U. Opis i metodike rada sa uređajem (brošura)